keskiviikko 20. marraskuuta 2019

Lapsen oikeuksien sopimus ja sisäilmasairaan lapsen todellisuus

Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Tänään maailman laajimmin voimaan saatettu ihmisoikeussopimus täyttää 30 vuotta!

Lapsiasiavaltuutettu on koonnut selkokielisen lapsen oikeuksien sopimuksen. Kävin sitä läpi koulun sisäilmasta sairastuneen lapsen äidin silmin omiin ja vertaisten kokemuksiin pohjaten.

Suomessa valtio huolehtii, että sopimus toteutuu lasten elämässä.

- Kun lapsi sairastuu koulun sisäilmasta tai kotona ilmenee sisäilmaongelma, mikään taho ei huolehdi, että hänen oikeutensa toteutuu.

Kaikki lapset ovat yhdenvertaisia eli samanarvoisia. Se tarkoittaa, että lapsen tai hänen vanhempansa ikä, ihonväri, kieli, omaisuus, uskonto, vamma tai sairaus ei vaikuta lapsen oikeuksiin. Ketään ei saa syrjiä tai kiusata.

- Kun lapseni sairastui koulun sisäilmasta, hänen oikeutensa opetukseen ja turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön ei toteutunut. Lapseni ei ollut samanarvoinen ikätovereihinsa nähden. Hän jäi yksin vailla opetusta ja ikäistensä seuraa, mikä voi olla haitallista hänen kehitykselleen.

2. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille lapsille. Ketään lasta ei saa syrjiä.

- Lastani syrjittiin, hän ei päässyt osallistumaan koulun juhliin ja retkille eikä kukaan ehdottanut, miten hän olisi voinut osallistua yhteisiin tapahtumiin.

3. Aikuisten täytyy aina selvittää mikä on lapselle parasta, kun he päättävät lapsen asioista. #LOS velvoittaa kaikkia virkamiehiä, jotka ovat vastuussa lasten asioista. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

- Lasten- ja nuorten palvelun virkamiehet eivät olleet selvillä siitä, että lapselleni olisi ollut parasta saada perusopetusta ja pysyä ikätovereidensa joukossa, ettei hän jää yksin ja syrjäydy.

4. Lapsille kuuluvat kaikki oikeudet, jotka kerrotaan tässä sopimuksessa. Valtion täytyy huolehtia, että sopimus toteutuu.

- Lapseni ei saanut hänelle lain mukaan kuuluvaa perusopetusta. Tiedustellessani opetushallituksesta ja muilta tahoilta asiaa, minulle sanottiin, että opetuksen järjestäminen on kunnan vastuulla.

5. Lapsen vanhempien täytyy huolehtia lapsen kasvatuksesta ja hoidosta. Lapsen kasvatus on vanhempien yhteinen tehtävä. Valtio auttaa heitä tässä tehtävässä.

- Mikään virallinen taho ei auttanut minua asiassa, apua sain kolmannelta sektorilta. Virallisen tahon toimet syrjäyttivät lapseni.

6. Lapsella on oikeus hyvään elämään. Valtion täytyy huolehtia, että lapsi saa kasvaa rauhassa.

- Lapseni elämä oli tuskaa neljä vuotta, kunnes asiat saatiin oman aktiivisuuteni ansiosta järjestettyä. Hänen elämänsä ei tuolloin ollut hyvää eikä hän saanut kasvaa rauhassa. Sen sijaan, että hän olisi saanut opetusta vaikka Skypen välityksellä ja erityisen tuen keinoin, hänen elämänsä täyttyi yksinäisyydellä ja hän tunsi häpeää tilanteesta. Vuosien ajan jouduimme osallistumaan eri koulujen ja lastensuojelun viranomaisten järjestämiin henkisesti raskaisiin palavereihin, joissa selvitettiin vanhemmuutta, lastensuojelullista huolta ja psyykkistä tilaa. Lapsi tapasi useammin asiaa selvitteleviä viranomaisia ja lääkäreitä kuin opettajia ja ikätovereitaan.

9. Lapsella on oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä olla heidän kanssaan.

- Koulutoimen erityisen tuen päällikkö suositti lapseni sijoittamista avohuollon tukitoimena perhekotiin koulunkäynnin vaikeuksien takia. Lastensuojelu suositti sijoittamista. Ei, vanhemmuudessani ei ollut vikaa, lapsesta ei ollut lastensuojelullista huolta eikä hänestä ollut myöskään psyykkistä huolta. Lastani ei sijoitettu, koska vastustin sitä.

12. Lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä asioista, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä. Aikuisten täytyy ottaa huomioon lapsen mielipide, kun he päättävät lapsen asioista. Heidän täytyy myös kertoa päätöksestä niin, että lapsi ymmärtää sen.

- Ei, lapseltani ei kysytty hänen mielipidettään asioista päätettäessä ja jos kysyttiin niin sitä ei kuultu. Koulutoimen erityisen tuen päällikkö sanoi, että hän ei kysy lapsen mielipidettä päätöksiä tehdessään.


16. Lapsella on oikeus yksityisyyteen eli kukaan ei saa kertoa lapsen asioista toisille ihmisille ilman lapsen lupaa.

- Ikävä kyllä lapsen asioista keskustellaan viranhaltijoiden keskuudessa ilman lapsen lupaa.

18. Lapsen vanhempien pitää huolehtia lapsen kasvatuksesta ja hoidosta. Valtion ja kuntien täytyy auttaa vanhempia, jos he tarvitsevat apua.

- Lapseni sairastuttua koulun sisäilmasta pyysin apua kaikilta mahdollisilta tahoilta. Soitin niin järjestöt, poliitikot, kunnan virkamiehet kuin eri ministeriöt läpi. Kaikki mahdolliset ja mahdottomat. Sisäilmasta sairastunut lapsi ei saa mistään apua ja tukea. Lastensuojelu olisi kyllä tukitoimenpiteenä sijoittanut minut ja lapseni perhekotiin.

19. Aikuisten täytyy suojella lasta väkivallalta ja huonolta kohtelulta. Lasta ei saa satuttaa millään tavalla.

- Lasta kohdeltiin huonosti, kun hän oireili koulun sisäilmasta. Hänet laitettiin yksin käytävälle opiskelemaan. Hänet laitettiin yksin kävelemään pihalle, kun muut osallistuivat liikuntatunnille salissa, jossa on huono sisäilma.

23. Vammaisella lapsella on oikeus saada hoitoa ja apua. Hänellä on oikeus erikoishoitoon, joka on parasta hoitoa hänelle. Lapsi voi saada hyvän elämän, kun häntä hoidetaan oikein. Vammaista lasta pitää auttaa niin, että hän voi käydä koulua ja hänellä voi olla harrastuksia.

- Sisäilmasairaus on verrattavissa toimintarajoitteeseen. Suomi on ratifioinut YK:n vammaissopimuksen ja siinä käsittääkseni vedotaan, että pitkäaikaisista toimintarajoitteista pitäisi saada vammaisstatus ja sen myötä erilaisia oikeuksia mm. avustajaan.

24. Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä. Lapsella on oikeus saada hoitoa, jos hän sairastuu. Lapsella on oikeus päästä lääkäriin.

- Tuhannet lapset sairastuvat ja oireilevat koulujen huonosta sisäilmasta. He eivät saa oikeanlaisia tutkimuksia ja hoitoja, koska Terveyden ja hyvinvoinnin laitos linjaa, että huono sisäilma vain lisää lievästi astmariskiä ja ennemminkin huoli ja pelko sairastuttavat lapset henkisesti.

26. Lapsella ja hänen vanhemmillaan on oikeus saada valtiolta apua raha-asioissa.

27. Lapsella on oikeus saada koti, ruokaa ja vaatteita. Valtion ja kuntien pitää auttaa vanhempia niin, että lapsi voi elää turvallisesti.

- Kun perhettä kohtaa sisäilmakatastrofi ja he menettävät kotinsa, ei mikään taho kirkon diakoniaa lukuun ottamatta auta perhettä. Suomessa jopa lapsiperheet joutuvat asumaan teltoissa ja muissa epäinhimillisissä olosuhteissa, koska kukaan ei auta heitä saamaan tervettä kotia. Sen sijaan, että kunnat tukisivat näitä perheitä, he suosittavat, että perheen lapset sijoitetaan lastensuojelulain perusteella kodin ulkopuolelle.

28. Lapsella on oikeus käydä koulua. Peruskoulun täytyy olla ilmainen. Valtion täytyy huolehtia, että kaikki lapset käyvät peruskoulun.

- Sisäilmasta sairastunut lapsi ei saa opetusta, eikä mikään taho puutu tähän, vaikka ongelma on laajalti tiedossa. Peruskoulu ei ole maksutonta, kun lapsi joutuu jäämään opetuksen puutteen takia vanhempien vastuulla olevaan kotiopetukseen. Hän ei saa koulukirjoja, kouluruokaa eikä kuulu kouluterveydenhuollon piiriin. Jos lapsi saa erityisen tuen päätöksellä opetusta kotiin, hän syö ”koulupäivän” lounaan omalla kustannuksellaan ja vanhemmat kustantavat liikunnan, kotitalouden, käsitöiden ja kuvaamataidon opiskelusta syntyvät kustannukset. Suomessa on oppivelvoite, mutta valtio ei tue perheitä siinä tapauksessa, kun lapsi ei kykene käymään koulua sisäilmasairauden vuoksi.

29. Koulun täytyy antaa lapselle tietoja ja taitoja. Opettajien täytyy kertoa myös lasten oikeuksista ja ihmisoikeuksista.

- Kukaan ei kerro lapselle, että hänellä on oikeus opetukseen ja turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön jokaisena koulupäivänä. Kouluissa pikemminkin syyllistetään lasta siitä, että hän ei oireiltaan pysty käymään koulua normaalisti muiden tavoin.

31. Lapsella on oikeus levätä, leikkiä ja viettää vapaa-aikaa.

- Sisäilmasta sairastunut lapseni ei voi viettää vapaa-aikaansa haluamallaan tavalla. Moni sisäilmasta sairastunut lapsi joutuu lopettamaan tärkeän harrastuksensa, koska harrastuspaikoissa on huono sisäilma.32. Lapsi ei saa tehdä sellaista työtä, joka vahingoittaa terveyttä tai haittaa koulunkäyntiä.

- Joissain kouluissa lapset puhdistavat koulun tarvikkeita, kun sisäilmaongelmaisesta koulusta siirrytään puhtaisiin väistötiloihin. Onneksi tästä saatiin oikeudesta tuomio, näin ei saa toimia.

36. Aikuisten täytyy suojella lasta huonolta kohtelulta.

- Sisäilmasta sairastunut saa osakseen huonoa kohtelua hyvin laajalti. Mikään virallinen taho ei suojele lasta, kun järjestelmä kohtelee lasta huonosti.

37. Kukaan ei saa kiduttaa tai rangaista lasta julmasti. 

- Lapsen oireiden vähättely, ylilääkitseminen ja pakottaminen sisäilmaltaan epäterveeseen rakennukseen vastaa fyysistä pahoinpitelyä. Lapset joutuvat käymään monissa kouluissa kokeilemassa saavatko he niissä oireita.

42. Valtion täytyy huolehtia, että kaikki sen asukkaat tietävät lapsen oikeudet.

- Omakohtainen kokemus on, että lasten ja nuorten parissa työskentelevät tuntevat huonosti oman alansa lakeja, lapsen oikeuksien sopimusta vielä huonommin.