tiistai 11. lokakuuta 2016

Vihaisten äitien top5 - vaatimuslista valtion ja kuntien päättäjille

1.      Sairaiden lasten koulunkäynti turvattava

§  Suomessa on Perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus ja valtion ja kuntien vastuulla on huolehtia, että jokainen lapsi saa mahdollisuuden suorittaa oppivelvollisuuden sairaudesta tai muusta rajoitteesta huolimatta

§  Lasten oikeuksien sopimuksen mukaiset perusoikeudet kuuluvat myös sisäilmasairaille lapsille

§  Perusopetuslain mukaan lapsilla on oikeus opetukseen ja turvalliseen oppimisympäristöön, eikä laki rajaa sairaita lapsia sen ulkopuolelle

§  Perusopetuslaki 6 § oppilaan koulupaikan määräytyminen:

§  ”Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan ja jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään.”

§  vaadimme lisäämään momenttiin 2 maininnan, että kunnan on osoitettava koulupaikka, joka ei vaaranna oppilaan terveyttä

§  Vaadimme, että valtio osallistuu sisäilmasta sairastuneiden lasten opetuksen järjestämiseen

§  Perusopetuslaissa 8 § todetaan, että valtio voi järjestää tässä laissa tarkoitettua opetusta

§  Valtiolta korvamerkityt erityisavustukset, jos kunnan resurssit eivät yksin riitä

§  Jos kunnasta ei löydy riittävän puhtaita koulutiloja, opetus pyrittävä järjestämään ensisijaisesti muussa koulunomaisessa ympäristössä

§  koulunomainen erillinen tila on kotikoulua parempi vaihtoehto, koska vähentää syrjäytymisen riskiä

§  vaikeimmin sairaille mahdollisuus kotiopetukseen, jotta perusopetuslain tavoite yhdenvertaisuudesta toteutuu

§  sisäilmasairauden vuoksi kotiopetukseen otettu oppilas ei voi olla taloudellisesti vanhempien vastuulla.
Yle:
Homekoulut ajavat lapsia kotiopetukseen

§  Luotava myös etäopiskelumahdollisuus, mallia esimerkiksi ulkosuomalaisille tarkoitetusta Etäkoulu Kulkurista  https://peda.net/kulkuri)

§  mahdollisuus suorittaa yksittäisiä kursseja tai koko perusopetuksen oppimäärä

§  joustaa tarvittaessa lapsen terveydentilan mukaan

§  vanhemmilla aktiivinen rooli, mutta materiaalit ja tuki olisivat tarjolla

§  Erilaiset koulukokeilut sekä koulun sosiaalisen ilmapiirin ulkopuolelle jääminen ovat lapselle henkisesti erittäin kuormittavia ja voivat vaarantaa lapsen sosiaalisen kehityksen
KD-lehti:
100.000 lasta altistuu päivittäin huonolle sisäilmalle

§  Sairaiden lasten koulukokeilut on minimoitava ylimääräisen altistuksen välttämiseksi sekä lapsen kehityksen turvaamiseksi

§  Sisäilmasairastuneista lapsista tulee herkästi koulupudokkaita:

§  ei tarjota tervettä ja turvallista opiskeluympäristöä eikä mahdollisuutta oppivelvollisuuden suorittamiseen

§  hoidetaan sen sijaan erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatriassa jopa tahdonvastaisesti tai

§  pahimmassa tapauksessa lapsi otetaan lastensuojelun asiakkaaksi ja huostaan otetaan tai sijoitetaan vaikka ehkäisevän lastensuojelun tukitoimilla perheille tulisi tarjota apua lasten hyvinvoinnin edistämiseksi (Lastensuojelulaki 3 a §)

§  hyvinvoiva peruskoululainen maksaa yhteiskunnalle vuosittain 8 000 euroa, mutta koulupudokkaan kustannukset nousevat helposti 100 000 euroon
Yle:
Ratkaisu koululaisten hyvinvointiin on

2.      Kaikkien lasten opetus terveellisessä ja turvallisessa oppimisympäristössä turvattava


§  ”Terveellinen ja esteetön rakennus on osa hyvää elin- ja toimintaympäristöä. Sen lähtökohtana on hyvä suunnittelu ja rakentaminen. Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että kaikissa tavanomaisissa käyttötilanteissa saavutetaan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto. Myös kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto on huomioitava. Rakennuksesta ei siis saa aiheutua terveyden vaarantumista.”
Ympäristöhallinto:
Rakennuksen terveellisyys ja esteettömyys

§  Lastensuojelun keskusliiton lapsille ja nuorille teettämässä kyselyssä koskien lasten näkemyksiä hallituksen rahankäytöstä lapset toivoivat enemmän rahaa käytettäväksi turvalliseen ja terveelliseen kouluympäristöön

§  Kyselyn perusteella oppilaat itse tiedostavat hyvin oikeutensa terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön, ja oppilaat kokevat sen, ettei ongelmiin puututa riittävän tehokkaasti, välinpitämättömyytenä ja lasten terveyttä ja turvallisuutta vähättelevänä
Lastensuojelun keskusliitto:
Rahankäyttöselvitys

§  Kunnille määriteltävä sitovat ja yhtenäiset menettelytavat sisäympäristöasioissa

§  Ympäristökeskus tai muu asiantunteva viranomaistaho valvomaan toimintaa

§  Otettava käyttöön systemaattinen tilastointi kaikista epäilyistä sisäilmaongelmista sekä oirekyselyt tilojen käyttäjille

§  Säännölliset sisäilmakyselyt osaksi kouluterveydenhoitoa, myös päiväkodeissa tehtävä oirekyselyjä säännöllisesti

§  Työterveyshuoltoa vastaava viranomainen valvomaan lasten etua

§  Mahdolliset sisäilma-, home- tai kosteusvaurioepäilyt on otettava vakavasti ja väistötilat järjestettävä viipymättä

§  Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportin mukaan lapsilla on aikuisia suurempi riski altistua home- ja kosteusvaurioisissa rakennuksissa ja

§  tutkimusten perusteella on todettu riittävää näyttöä astman syntymisen ja pahenemisen, nuhan, keuhkoputkentulehduksen ja allergisen alveoliitin eli homepölykeuhkon yhteydestä kosteus- ja homevaurioihin

§  väistötilat on tarjottava aina myös korjausten ajaksi, jos altistuminen on vaarassa jatkua

§  Perusteelliset tutkimukset ja korjaukset säästävät ennen kaikkea terveyttä mutta ovat myös taloudellisesti kannattavampia pitkällä tähtäimellä

§  Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportin mukaan kosteus- ja homevaurioiden osuus opetus- ja hoitorakennuksista vuonna 2010 oli noin 12 - 26 % ja näissä rakennuksissa altistuu päivittäin 200 000 – 300 000 henkilöä, joista suuri osa lapsia

§  Kosteus- ja homevaurioiden terveyteen liittyvien kustannusten tason on arvioitu nousevan jopa lähes 1 mrd € / vuosi

§  inhimilliset kärsimykset työ- ja toimintakyvyn menetyksinä ja elämänlaadun heikentymisenä ovat sitäkin mittavammat

§  Eduskunnan tarkastusvaliokunta onkin raportissaan todennut, että jopa 1,5 mrd € kertapanostus nykyisten merkittävien kosteus- ja homevaurioituneiden rakennusten korjaamiseksi maksaisi itsensä takaisin kolmessa vuodessa kansantaloudellisena hyötynä
Eduskunnan tarkastusvaliokunta:
Rakennusten kosteus- ja homeongelmat


§  Koulujen ja päiväkotien paikkauskorjaukset on minimoitava ja rakennusten ylläpidon hyödyt tunnustettava

§  TTL:n tarkastusvaliokunnalle teettämän tutkimuksen mukaan kosteus- ja homevauriotapauksissa onnistuneen lopputuloksen edellytys on vaurion aiheuttaneen syyn poistaminen
Työterveyslaitos:
Korjausrakentaminen Suomessa

§  Ennakoivat toimenpiteet ovat taloudellisesti edullisin vaihtoehto rakennuksista johtuvien terveysriskien minimoimiseksi
Sisäilmayhdistys/Olavi Holmijoki:
Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa

§  Riittävä ilmanvaihto rakennuksissa takaa paremmat oppimistulokset sekä tasa-arvoisemmat työskentelyolosuhteet
Rakennuslehti:
Koulujen huono sisäilma heikentää oppimistuloksia

§  Ilmanvaihdon tarve riippuu tilojen käyttötarkoituksesta ja henkilömäärästä, ja ilmastointilaitteiden säädöt tulee asettaa rakennuskohtaisesti riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi eikä taloudellisten säästötavoitteiden mukaan

§  Käytännössä koneellista ilmanvaihtoa ei tulisi kokonaan sulkea ollenkaan
Savon Sanomat:
Ilmanvaihto kuntoon työpaikalla

3.      Hoitohenkilökunnan koulutusta lisättävä ja tutkimus ja hoito keskitettävä sisäilmapoliklinikoille


§  Sisäilmasairauksien hoito ja tutkimus on keskitettävä sisäilmapoliklinikoille

§  Suomessa toistaiseksi vähän alan asiantuntijoita, joten arvokas tieto saatava kerättyä ja hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla

§  Tällä hetkellä lääkärit ja hoitohenkilöstö eivät aina tiedä, miten suhtautua sisäilmasta sairastuneeseen potilaaseen, koska tietoa sisäilmasairauksista ei ole riittävästi

§  Oireiden psykologisointi tulee lopettaa ja etsiä oireiden todellista aiheuttajaa

§  Sairastuneet kokevat sairaanhoidon olevan pirstoutunutta, kun eri erikoisalojen lääkärit tutkivat yksittäisiä oireita, mutta kokonaisnäkemys ja – vastuu potilaan tilanteesta puuttuu

§  Esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa on ympäristölääketieteen poliklinikoita, jotka ovat erikoistuneet sisäilman aiheuttamiin ongelmiin. Tästä johtuen sisäilmasta sairastuneita kohdellaan inhimillisemmin ja ymmärtävämmin kuin tällä hetkellä Suomessa ja myös ympäristösairauksista ollaan yleisesti tietoisempia kuin Suomessa, mikä osaltaan parantaa sairastuneiden asemaa yhteiskunnassa
ET-lehti:
Homeoireet
Tanskan ympäristöministeriö:
kemikaaliherkkyys

§  Koulutusta sisäilma- ja homesairauksista on lisättävä niin lääkäreiden kuin muun hoitohenkilöstön keskuudessa

§  potilaiden siirtely lääkäriltä toiselle vähenee

§  sairaat saavat tasa-arvoista ja tasapuolista kohtelua
Hengitysliitto:
Sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia

§  Myös työterveyshuollon ja kouluterveydenhoidon yhteistyötä sekä osaamista parannettava sisäilma-asioiden osalta

§  yhteiskunnalle toimimaton hoitoketju on kallis ratkaisu

§  tietoisuuden lisääminen sisäilmasairauksista parantaa ihmisten ymmärrystä ja tapaa kohdella sairastuneita

4.      Sairaiden lasten oikeusturvaa parannettava lasten oikeuksien toteutumiseksi


§  Sairaiden lasten oikeusturva ei toteudu tällä hetkellä YK:n lasten oikeuksien sopimuksen mukaisesti

§  YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa turvaamaan lapsille ja nuorille osuuden yhteiskunnan voimavaroista, oikeuden suojeluun ja huolenpitoon sekä oikeuden osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon

§  YK:n lapsen oikeuksien komitea on ollut huolissaan siitä, että kuntien laajan itsehallinnon vuoksi alueelliset erot lasten palveluihin resursoinnissa ovat suuret.

§  Komitea on antanut Suomelle suosituksen siitä, että valtion tulisi huolehtia kunnille riittävät resurssit lapsen oikeuksien toteutumiseksi, järjestää kunnissa lasten tarpeisiin osoitettavien määrärahojen tehokas seuranta ja samalla asianmukainen taso sekä seurata talousarviota lapsen oikeuksien näkökulmasta. Lastensuojelun keskusliitto: Rahankäyttöselvitys

§  Lapsivaikutusten arviointi on otettava automaattiseksi työkaluksi kaikkeen päätöksentekoon lapsen edun turvaamiseksi

§  Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen pääperiaate on, että lasten etu tulee aina asettaa etusijalle, kun tehdään heitä koskevia viranomaispäätöksiä, lakeja tai yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja

§  Näin ollen kaikkia päätöksiä ja toimia, jotka koskettavat yksittäistä lasta tai lapsiväestöä, tulee tarkastella myös lasten näkökulmasta ja perustella, miksi ja miten lapsen edun periaate siinä toteutuu
Finlex:
Hallituksen esitys laiksi lapsiasiainvaltuutetusta

§  Suomen Unicef on kehittänyt yhteistyössä kuntien kanssa ohjeistuksen lapsivaikutusten ennakkoarviointiin, joten työkalu on jo olemassa
Savon Sanomat/Sanna Antikaisen blogi:
Lapsivaikutusten arviointi laajemmin käyttöön

§  Lasten edun valvontaan tulee osoittaa riittävät resurssit

§  tällä hetkellä esimerkiksi lapsiasiavaltuutetulla ei ole riittäviä resursseja valvoa lasten oikeuksien toteutumista
Suomenmaa:
Lapsiasiainvaltuutetun virka perustettiin 10 v. sitten

§  Suomeen tarvitaan lasten etuja valvova toimielin, jolla on todellista valtaa valvoa lapsen etua myös yksittäisissä tapauksissa

§  Esimerkiksi sisäilmasairaan lapsen asioita hoidetaan lukuisien eri tahojen toimesta, kuten koulu, kouluterveydenhuolto, sosiaalitoimi, kunnalliset terveyspalvelut, yksityiset lääkärit, jopa lastensuojelu

§  Lasten edun turvaamiseksi lapsen ja vanhempien tueksi tarvitaan riippumaton, oikeudellista tukea tarjoava osapuoli, joka:

§  ajaa ensisijaisesti lapsen etua, toissijaisesti vanhempien etua

§  varmistaa lapsen mahdollisuuden tulla kuulluksi ja huomioiduksi kaikessa häntä koskevassa käsittelyssä ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti

§  koordinoi eri toimijoiden välistä kirjeenvaihtoa ja varmistaa eri rekisterien sisällön ja oikeellisuuden

§  Päiväkoteihin ja kouluihin tarvitaan työterveyshuoltoa vastaava viranomainen valvomaan lasten etuja

§  viranomaiselle kuuluvia tehtäviä:

§  lasten oireilujen kartoitus, sisäilmakysely tilan käyttäjille ja tilastointi ongelmien laajuuden selvittämiseksi

§  korjaustoimenpiteiden valvonta ja seuranta
Hengitysliitto:
Sisäilmasta sairastuneiden lasten oikeusturva ei toteudu

§  huolehtia sopivan opiskelutilan löytymisestä sairastuneille

§  avun tarpeen koordinointi ja tiedon välittäminen vanhemmille kunnan toimipisteistä ja eri järjestöistä, mistä apua sisäilmasairastuneelle

§  tällä hetkellä kaikki tieto hajallaan useissa paikoissa

§  tukihenkilöitä tarvitaan tueksi tapaamisiin virkamiesten kanssa

§  Lastensuojelun toimenpiteet sisäilmaongelmien yhteydessä:

§  Ennalta ehkäisevät toimenpiteet tervetulleita silloin, kun ne edistävät lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tukevat vanhemmuutta eli esimerkiksi tukihenkilönä koulukeskusteluissa

§  Lastensuojeluilmoituksella tai huostaanotolla uhkailu ei ole lastensuojelulain mukainen toimenpide

§  Lastensuojelun henkilökunnan ammattitaitoa parannettava niin, että sisäilmaongelmat osataan erottaa todellisesta lastensuojelun tarpeesta

5.      Kuntotutkimukset julkaistava ja tilojen asiakkaat mukaan sisäilmaongelmia selvittäviin työryhmiin


§  Rakennusten kuntotutkimukset ovat julkisuuslain 1 § mukaan julkisia ja jokaisella on oikeus julkisuuslain 9 § mukaan oikeus saada tietoja viranomaisten julkisista asiakirjoista

§  käytännössä näihin tietoihin on vaikea – ja monesti täysin mahdoton – päästä käsiksi, tällainen salailu kuntotiedoista on saatava loppumaan

§  kuntotiedot tilakeskusten nettisivuille tai muutoin julkisesti nähtäväksi ilman turhaa viivytystä

§  Sisäilmaongelmia varten tulee olla selkeä ohjeistus riskiviestinnästä, ja viestinnän tulee olla vuorovaikutteista, moniammatillista, läpinäkyvää ja oikea-aikaista

§  Riskiviestinnän tavoitteena tulee olla tilan käyttäjien pitäminen ajan tasalla:

§  ongelman luonteesta ja laajuudesta

§  mahdollisista terveysriskeistä

§  suunnitelluista toimenpiteistä ongelman ratkaisemiseksi

§  mahdollisten väistötilojen hankkimisesta ongelman pitkittyessä


§  ”Sisäilmaongelmien aiheuttajat voivat olla piileviä, minkä vuoksi niitä ei aina tavoiteta käytettävissä olevilla mittausmenetelmillä. Ihminen on hyvä ja herkkä “mittari”, joka aistii sisäympäristöön vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutukset.”
Suomen Kuntaliitto:
Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa s. 9 (avattavissa PDF:nä)


§  kaikissa sisäilmaongelmien epäilyissä on teetettävä oirekyselyt tilojen asiakkaille työterveyshuoltoa vastaavan uuden viranomaisen toimesta:

§  huolehdittava, että kaikilla asianosaisilla on riittävä ymmärrys sisäilmasairauksista, jotta kyselyjen laatiminen, vastaaminen ja tulkinta on yhdenmukaista ja laadullisesti luotettavaa

§  Etukäteen tehty sisäilmasto/oirekysely on tarpeen myös siksi, että saadaan vertailuaineisto korjausten jälkeisen seurannan aikana tehtävälle kyselylle käyttäjiltä
Suomen Kuntaliitto:
Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa, s. 23
§  Kohdekohtaisiin sisäilmaryhmiin on otettava aina mukaan myös asiakkaiden edustajat eli kouluissa oppilaat tai vanhemmat ja päiväkodeissa vanhemmat tai heitä edustava työterveyshuoltoa vastaava viranomainen

Yhteenveto


Edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttaminen säästää pidemmällä aikavälillä niin lastensuojelun kuin terveydenhuollon kustannuksia. Lisäksi terve rakennuskanta vähentää vanhempien poissaoloja työpaikalta sekä vapauttaa heidän henkisiä resurssejaan tuottavaan työhön.

Lapsena sisäilmaongelmille altistunut henkilö syrjäytyy aikuisena herkästi ja on siten yhteiskunnalle suuri taloudellinen taakka. Suurimpana kärsijänä on silti sairastunut yksilö itse, hän kantaa koko ikänsä mukanaan niin taloudellista kuin terveydellistäkin taakkaa yhteiskunnan valinnoista johtuen.

Ennen kaikkea toimenpiteet edistävät lastemme perusoikeuksien toteutumista sekä mahdollistavat turvallisemman ja tasapainoisemman lapsuuden sekä paremmat eväät hyvään elämään.